finnmusic.net
Artist Album Song Label
Advanced search » F.A.Q. » About » Contact »
Main 
Pygmi
DISCOGRAPHY
 
0017"NOITALINNA HURAA!: Järvellä 1985
0027" EP22-PISTEPIRKKO: OU WEE! 1986
003LPNOITALINNA HURAA!: HULALALAA 1986
Pygmi on Euros Records
SIS-0267"22-PISTEPIRKKO: Hong Kong king 1987
SIN 1036LP22-PISTEPIRKKO: THE KINGS OF HONG KONG 1987
release added April 18th 2009